COVID-19 Fight
7 matches in 4 dictionaries. Details
tenyésztésiadj
    1. obedience training (as in dog obedience)
      USA: oʊ·biː'diː·ʌ·ns treɪ'nɪ·ŋ e'z ɪ'n dɔː'g oʊ·biː'diː·ʌ·ns UK: əbiːdɪəns treɪnɪŋ əz ɪn dɔg əbiːdɪəns
    1. cultural
      USA: kʌ'ltʃəː·ʌ·l UK: kʌltʃərəl
tenyésztési feltételnoun
tenyésztésiadj
tenyésztési eljárás
tenyésztési időszak
tenyésztési technika
Report or add missing word to a dictionary...