COVID-19 Fight
471 matches in 19 dictionaries. Details
testnoun USA: te'st UK: test
testnoun USA: te'st UK: test
testv intrans v USA: te'st UK: test
testv trans v USA: te'st UK: test
  1. law
  2. Scot law
testaceousadj UK: testeɪʃəs
testamentnoun USA: te'stʌ·mʌ·nt UK: testəmənt
testamentallyadv UK: testəməntælaɪ
testamentarilyadv UK: testəmentərəliː
testamentaryadj USA: te"stʌ·me'ntəː·iː· UK: testəmentriː
testamentary capacityexp USA: te"stʌ·me'ntəː·iː· kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: testəmentriː kəpæsɪtiː
testamentizev
testatenoun UK: testeɪt
testatornoun UK: testeɪtər
testatrixnoun UK: testeɪtrɪks
test benchexp USA: te'st be'ntʃ UK: test bentʃ
test casenoun USA: te'st keɪ's UK: test keɪs
test drivenoun USA: te'st draɪ'v UK: test draɪv
test flightnoun USA: te'st flaɪ't UK: test flaɪt
Report or add missing word to a dictionary...