COVID-19 Fight
7 matches in 5 dictionaries. Details
tetszelegv
    1. flaunt
      USA: flɔː'nt UK: flɔːnt
vmiben tetszeleg13
tetszelegv
    1. figurative vautrer
vmilyen szerepben tetszeleg
vmilyen szerepben pózol / tetszeleg
Report or add missing word to a dictionary...