COVID-19 Fight
6 matches in 5 dictionaries. Details
tetten ér2
  1. 1.3 nab
   USA: næ'b UK: næb
  1. 1.3 cop
   USA: kɔ'p UK: kɔp
  1. catch red-handed in the act
   USA: kæ'tʃ re'dhæ"ndʌ·d ɪ'n ðiː· æ'kt UK: kætʃ redhændɪd ɪn ðiː ækt
  1. 1.2 catch out
   USA: kæ'tʃ aʊ't UK: kætʃ aʊt
tetten ér vkit2
  1. surprise sy in the act
   USA: sʌ·praɪ'z saɪ' ɪ'n ðiː· æ'kt
  1. catch sy on the hop
   USA: kæ'tʃ saɪ' ɔ'n ðiː· hɔ'p
  1. catch sy in the act
   USA: kæ'tʃ saɪ' ɪ'n ðiː· æ'kt
tetten érv
  1. betreffen
   bə'trɛfən
  1. auf frischer Tat ergreifen
   'aʊf 'frɪʃɐ 'taːt ɛɐ'graɪfən
tetten érv
tetten ér
Report or add missing word to a dictionary...