COVID-19 Fight
152 matches in 9 dictionaries. Details
tevékenyadj
  1. very much alive
   USA: ve'riː· mʌ'tʃ ʌ·laɪ'v UK: veriː mʌtʃ əlaɪv
  1. Sh factious
   UK: fækʃəs
  1. efficient
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪfɪʃnt
  1. busy
   USA: bɪ'ziː· UK: bɪziː
  1. brisk
   USA: brɪ'sk UK: brɪsk
  1. active
   USA: æ'ktɪ·v UK: æktɪv
tevékeny; cselekvöadj
  1. active
   USA: æ'ktɪ·v UK: æktɪv
tevékenyen részt vállal vmibenv
tevékenyen részt vesz vmibenv
tevékenykedikv
  1. US hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
  1. flourish
   USA: fləː'ɪ·ʃ UK: flʌrɪʃ
  1. be up and doing
   USA: biː· ʌ'p ʌ·nd duː'ɪ·ŋ UK: biː ʌp ənd duːɪŋ
tevékenységnoun
  1. work
   USA: wəː'k UK: wəːk
  1. pursuit
   USA: pəː·suː't UK: pəsjuːt
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. agency
   USA: eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: eɪʤənsiː
  1. activity
   USA: æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: æktɪvɪtiː
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
tevékenységében akadályoz vkitv
tevékenységében gátol vkitv
tevékenységeknoun
  1. activities
   USA: æ·ktɪ'vʌ·tiː·z UK: æktɪvɪtɪz
tevékenységi központexp
  1. ganglion, ganglia
   UK: gæŋglɪən gæŋglɪə
nem tevékenyadj
 1. chem ind
  1. inactive
   USA: ɪ"næ'ktɪ·v UK: ɪnæktɪv
túlzottan tevékenyadj
  1. overactive
   USA: oʊ'vəː·æ'ktɪ·v UK: oʊvəræktɪv
lázas tevékenységexp
  1. burst of activity
   USA: bəː'st ʌ·v æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: bəːst ɔv æktɪvɪtiː
szellemi tevékenységnoun
  1. cerebration
   UK: serɪbreɪʃn
szerkesztői tevékenységnoun
  1. editorship
   USA: e'dʌ·təː·ʃɪ"p UK: edɪtəʃɪp
térítői tevékenységnoun
  1. proselytism
   UK: prɔsɪlɪtɪzəm
üzleti tevékenységnoun
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
pályázati tevékenység (EU)exp
  1. tendering operation
   USA: te'ndəː·ɪ·ŋ ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: tendərɪŋ ɔpəreɪʃn
építési tevékenység (PHARE)exp
  1. construction activity
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: kənstrʌkʃn æktɪvɪtiː
pályázati tevékenység (PHARE)exp
  1. tendering operation
   USA: te'ndəː·ɪ·ŋ ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: tendərɪŋ ɔpəreɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...