COVID-19 Fight
the badv USA: ðiː· bæ'd UK: ðiː bæd
i am five dollars to the badexp USA: aɪ' eɪ'e'm faɪ'v dɔ'ləː·z tʌ· ðiː· bæ'd UK: aɪ æm faɪv dɔləz tuː ðiː bæd
make the best of a badexp USA: meɪ'k ðiː· be'st ʌ·v eɪ' bæ'd UK: meɪk ðiː best ɔv eɪ bæd
there is bad blood between themexp USA: ðe'r ʌ·z bæ'd blʌ'd biː·twiː'n ðʌ·m UK: ðeər ɪz bæd blʌd bɪtwiːn ðem
Report or add missing word to a dictionary...