COVID-19 Fight
33 matches in 2 dictionaries. Details
think of that13 USA: θɪ'ŋk ʌ·v ðʌ·t UK: θɪŋk ɔv ðət
i can't think of his name13 USA: aɪ' kæ'nt θɪ'ŋk ʌ·v hʌ·z neɪ'm UK: aɪ kænt θɪŋk ɔv hɪz neɪm
only to think of it13 USA: oʊ'nliː· tʌ· θɪ'ŋk ʌ·v ʌ·t UK: oʊnliː tuː θɪŋk ɔv ɪt
i did not think of it13 USA: aɪ' dʌ·d nɔ't θɪ'ŋk ʌ·v ʌ·t UK: aɪ dɪd nɔt θɪŋk ɔv ɪt
i dread to think of it13 USA: aɪ' dre'd tʌ· θɪ'ŋk ʌ·v ʌ·t UK: aɪ dred tuː θɪŋk ɔv ɪt
now that i come to think of it13 USA: naʊ' ðʌ·t aɪ' kʌ'm tʌ· θɪ'ŋk ʌ·v ʌ·t UK: naʊ ðət aɪ kʌm tuː θɪŋk ɔv ɪt
think poorly of13 USA: θɪ'ŋk pʊ'rliː· ʌ·v UK: θɪŋk pʊəliː ɔv
think much of13 USA: θɪ'ŋk mʌ'tʃ ʌ·v UK: θɪŋk mʌtʃ ɔv
think no end of somebody13 USA: θɪ'ŋk noʊ' e'nd ʌ·v sʌ'mbʌ·diː· UK: θɪŋk noʊ end ɔv sʌmbədiː
think no end of sy2 USA: θɪ'ŋk noʊ' e'nd ʌ·v saɪ'
think no small beer of himself13 USA: θɪ'ŋk noʊ' smɔː'l bɪ'r ʌ·v hɪ"mse'lf UK: θɪŋk noʊ smɔːl bɪər ɔv hɪmself
think in terms of sg2
think much of sy2 USA: θɪ'ŋk mʌ'tʃ ʌ·v saɪ'
think light of2 USA: θɪ'ŋk laɪ't ʌ·v UK: θɪŋk laɪt ɔv
think light of sg2
think better of13 USA: θɪ'ŋk be'təː· ʌ·v UK: θɪŋk betər ɔv
think highly of sy2 USA: θɪ'ŋk haɪ'liː· ʌ·v saɪ'
think highly of2 USA: θɪ'ŋk haɪ'liː· ʌ·v UK: θɪŋk haɪliː ɔv
come round to way of thinking13 USA: kʌ'm raʊ'nd tʌ· weɪ' ʌ·v θɪ'ŋkʌ·ŋ UK: kʌm raʊnd tuː weɪ ɔv θɪŋkɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...