COVID-19 Fight
tie onv trans v USA: taɪ' ɔ'n UK: taɪ ɔn
tie oneself up in knotsexp USA: taɪ' wʌ"nse'lf ʌ'p ɪ'n nɔ'ts UK: taɪ wʌnself ʌp ɪn nɔts
tie oneself up into knotsv USA: taɪ' wʌ"nse'lf ʌ'p ɪ"ntʌ· nɔ'ts UK: taɪ wʌnself ʌp ɪntuː nɔts
Report or add missing word to a dictionary...