COVID-19 Fight
370
matches in the
time2 2.2 USA: taɪ'm UK: taɪm
   1. There is time for everything.
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
   2. There is a time for everything (for all things).
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
     1. Mindennek megvan a maga ideje.
time2 2.1 USA: taɪ'm UK: taɪm
  1. There is time for everything.
    1. Mindennek megvan a maga ideje.
  2. There is a time for everything (for all things).
    1. Mindennek megvan a maga ideje.
time / a long - ago4 USA: taɪ'm eɪ' lɔː'ŋ ʌ·goʊ' UK: taɪm eɪ lɔŋ əgoʊ
time / all the -13 USA: taɪ'm ɔː'l ðiː· UK: taɪm ɔːl ðiː
time allotted13 USA: taɪ'm ʌ·lɔ'tʌ·d UK: taɪm əlɔtɪd
time and again13 USA: taɪ'm ʌ·nd ʌ·geɪ'n UK: taɪm ənd əgen
time and time4 USA: taɪ'm ʌ·nd taɪ'm UK: taɪm ənd taɪm
time / another -4 USA: taɪ'm ʌ·nʌ'ðəː· UK: taɪm ənʌðər
time / at all -s13 USA: taɪ'm æ't ɔː'l e's
time check1 USA: taɪ'm tʃe'k UK: taɪm tʃek
time consuming13 USA: taɪ'm kʌ·nsuː'mɪ·ŋ UK: taɪm kənsjuːmɪŋ
time curve1 USA: taɪ'm kəː'v UK: taɪm kəːv
time / every -13 USA: taɪ'm e'vriː· UK: taɪm evriː
time / every single -13 USA: taɪ'm e'vriː· sɪ'ŋgʌ·l UK: taɪm evriː sɪŋgl
time hangs heavy on his hands2 USA: taɪ'm hæ'ŋz he'viː· ɔ'n hʌ·z hæ'nz UK: taɪm hæŋz heviː ɔn hɪz hændz
time / have a good - !13 USA: taɪ'm hæ'v eɪ' gʌ·d UK: taɪm hæv eɪ gʊd
time / have a great - !13 USA: taɪ'm hæ'v eɪ' greɪ't UK: taɪm hæv eɪ greɪt
time / have a hard -13 USA: taɪ'm hæ'v eɪ' hɔ'rd UK: taɪm hæv eɪ hɑd
time / in -13 USA: taɪ'm ɪ'n UK: taɪm ɪn
Report or add missing word to a dictionary...