COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
tipv intrans v USA: tɪ'p UK: tɪp
tip downv trans v USA: tɪ'p daʊ'n UK: tɪp daʊn
tip inv trans v USA: tɪ'p ɪ'n UK: tɪp ɪn
tip offv trans v USA: tɪ'p ɔː'f UK: tɪp ɔf
tip / on the - of my tongueexp USA: tɪ'p ɔ'n ðiː· ʌ·v maɪ' tʌ'ŋ UK: tɪp ɔn ðiː ɔv maɪ tʌŋ
tip outv trans v USA: tɪ'p aʊ't UK: tɪp aʊt
tip overv intrans v USA: tɪ'p oʊ'vəː· UK: tɪp oʊvər
tip overv trans v USA: tɪ'p oʊ'vəː· UK: tɪp oʊvər
tip sy the winkv USA: tɪ'p saɪ' ðiː· wɪ'ŋk
tip upv trans v USA: tɪ'p ʌ'p UK: tɪp ʌp
tip upv intrans v USA: tɪ'p ʌ'p UK: tɪp ʌp
tip us your finexp USA: tɪ'p yuː'e's yʊ'r fɪ'n UK: tɪp ʌz jɔːr fɪn
tip-back seatexp
tip-cartnoun UK: tɪpkɑt
tip-catnoun UK: tɪpkæt
Report or add missing word to a dictionary...