7 matches in 3 dictionaries. Details
toprongyosnoun
  1. tatterdemalion
   UK: tætədəmeɪlɪən
  1. dilapidated
   USA: dʌ·læ'pʌ·deɪ"tʌ·d UK: dɪlæpɪdeɪtɪd
  1. be on one's uppers
   USA: biː· ɔ'n wʌ'nz ʌ'pəː·z UK: biː ɔn wʌnz ʌpəz
  1. be down on one's uppers
   USA: biː· daʊ'n ɔ'n wʌ'nz ʌ'pəː·z UK: biː daʊn ɔn wʌnz ʌpəz
toprongyos embernoun
  1. tatterdemalion
   UK: tætədəmeɪlɪən
kopott, rongyos, toprongyosadj
  1. shabby
   USA: ʃæ'biː· UK: ʃæbiː
toprongyosnoun
toprongyosadj
toprongyosundef
Report or add missing word to a dictionary...