truck farmnoun USA: trʌ'k fɔ'rm UK: trʌk fɑm
truck farm / gardenexp USA: trʌ'k fɔ'rm gɔ'rdʌ·n UK: trʌk fɑm gɑdn
truck farmingnoun USA: trʌ'k fɔ'rmɪ·ŋ UK: trʌk fɑmɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...