tuck inv trans v USA: tʌ'k ɪ'n UK: tʌk ɪn
tuck intov trans v USA: tʌ'k ɪ"ntʌ· UK: tʌk ɪntuː
tuck sy inv USA: tʌ'k saɪ' ɪ'n
in one's best bib and tuckerexp USA: ɪ'n wʌ'nz be'st bɪ'b ʌ·nd tʌ'kəː· UK: ɪn wʌnz best bɪb ənd tʌkər
Report or add missing word to a dictionary...