tuckernoun USA: tʌ'kəː· UK: tʌkər
tuckerv trans v USA: tʌ'kəː· UK: tʌkər
tucker (AusEng)noun
in one's best bib and tuckerexp USA: ɪ'n wʌ'nz be'st bɪ'b ʌ·nd tʌ'kəː· UK: ɪn wʌnz best bɪb ənd tʌkər
Report or add missing word to a dictionary...