COVID-19 Fight
tunenoun USA: tuː'n UK: tjuːn
    1. music
    2. figurative
tunev intrans v USA: tuː'n UK: tjuːn
tunev trans v USA: tuː'n UK: tjuːn
tune inv v USA: tuː'n ɪ'n UK: tjuːn ɪn
tune outv v USA: tuː'n aʊ't UK: tjuːn aʊt
tune / play out of -v USA: tuː'n pleɪ' aʊ't ʌ·v UK: tjuːn pleɪ aʊt ɔv
tune upv trans v USA: tuː'n ʌ'p UK: tjuːn ʌp
    1. telco
    2. telco
tune upv intrans v USA: tuː'n ʌ'p UK: tjuːn ʌp
tunedadj USA: tuː'nd UK: tjuːnd
tunefuladj USA: tuː'nfʌ·l UK: tjuːnfəl
tunefullyadv UK: tjuːnfəliː
tunernoun USA: tuː'nəː· UK: tjuːnər
tuneupv USA: tuː'nʌ"p
the tune ofv USA: ðiː· tuː'n ʌ·v UK: ðiː tjuːn ɔv
in tune with sgexp
put in tuneexp USA: pʊ't ɪ'n tuː'n UK: pʊt ɪn tjuːn
sing another tuneexp USA: sɪ'ŋ ʌ·nʌ'ðəː· tuː'n UK: sɪŋ ənʌðər tjuːn
be in tune withexp USA: biː· ɪ'n tuː'n wʌ·ð UK: biː ɪn tjuːn wɪð
Report or add missing word to a dictionary...