COVID-19 Fight
60 matches in 10 dictionaries. Details
udvariasadj
  1. urbane
   USA: əː·beɪ'n UK: əːbeɪn
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. polite
   USA: pʌ·laɪ't UK: pəlaɪt
  1. obliging
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋ UK: əblaɪʤɪŋ
  1. neighbourly
   UK: neɪbəliː
  1. neighborly
   USA: neɪ'bəː·liː·
  1. mannerly
   UK: mænəliː
  1. gracious
   USA: greɪ'ʃʌ·s UK: greɪʃəs
  1. gentle
   USA: ʤe'nʌ·l UK: ʤentl
  1. gallant
   USA: gæ'lʌ·nt UK: gəlænt
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
  1. courteous
   USA: kəː'tiː·ʌ·s UK: kəːtɪəs
  1. complaisant
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nt UK: kəmpleɪzənt
  1. complacent
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nt UK: kəmpleɪsənt
  1. civil
   USA: sɪ'vʌ·l UK: sɪvəl
  1. civil spoken
   USA: sɪ'vʌ·l spoʊ'kʌ·n UK: sɪvəl spoʊkən
  1. chivalrous
   UK: ʃɪvəlrəs
  1. iron bland
   USA: blæ'nd UK: blænd
  1. attentive
   USA: ʌ·te'ntɪ·v UK: ətentɪv
  1. affable
   USA: æ'fʌ·bʌ·l UK: æfəbl
udvariasabbadj
  1. politer
   UK: pəlaɪtər
  1. more polite
   USA: mɔː'r pʌ·laɪ't UK: mɔːr pəlaɪt
udvariasanadv
  1. politely
   USA: pʌ·laɪ'tliː· UK: pəlaɪtliː
  1. obligingly
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋliː· UK: əblaɪʤɪŋliː
  1. courteously
   UK: kəːtɪəsliː
  1. blandly
   USA: blæ'ndliː· UK: blændliː
  1. affably
   UK: æfəbliː
udvariasan kitessékeliv
  1. bow out
   USA: boʊ' aʊ't UK: boʊ aʊt
udvarias bajvívó fegyverekexp
  1. arms of courtesy
   USA: ɔ'rmz ʌ·v kəː'tʌ·siː· UK: ɑmz ɔv kəːtəsiː
udvarias gesztusnoun
  1. courtesy
   USA: kəː'tʌ·siː· UK: kəːtəsiː
udvariaskodikexp
  1. do the polite
   USA: duː' ðiː· pʌ·laɪ't UK: duː ðiː pəlaɪt
udvariasságnoun
  1. urbanity
   UK: əːbænɪtiː
  1. politeness
   USA: pʌ·laɪ'tnʌ·s UK: pəlaɪtnəs
  1. neighbourliness
   UK: neɪbəlɪnəs
  1. gallantry
   USA: gæ'lʌ·ntriː· UK: gæləntriː
  1. courtesy
   USA: kəː'tʌ·siː· UK: kəːtəsiː
  1. courteousness
   UK: kəːtɪəsnes
  1. complaisance
   UK: kəmpleɪzəns
  1. comity
   USA: koʊ'mɪ"tiː· UK: kɔmɪtiː
  1. civility
   USA: sʌ·vɪ'lʌ·tiː· UK: sɪvɪlɪtiː
  1. chivalry
   USA: ʃɪ'vʌ·lriː· UK: ʃɪvəlriː
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
  1. Mr. Darcyn látszott, mennyire jólesik neki figyelmességem.
    1. Mr. Darcy seemed much pleased with my attention.
  1. affability
   UK: æfəbɪlɪtiː
udvariasság hiányanoun
  1. inattention
   USA: ɪ"nʌ·te'ntʃʌ·n UK: ɪnətenʃn
udvariasságiadj
  1. complimentary
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntəː·iː· UK: kɔmplɪmentriː
udvariassági látogatásnoun
  1. state call
   USA: steɪ't kɔː'l UK: steɪt kɔːl
  1. formal call
   USA: fɔː'rmʌ·l kɔː'l UK: fɔːml kɔːl
  1. duty call
   USA: dyuː'tiː· kɔː'l UK: djuːtiː kɔːl
formális, udvariasadj
  1. formal
   USA: fɔː'rmʌ·l UK: fɔːml
túlságosan udvariasadj
  1. old courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
kölcsönös udvariaskodásokexp
  1. exchange of courtesies
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ ʌ·v kəː'tʌ·siː·z UK: ɪkstʃeɪnʤ ɔv kəːtəsɪz
túlzott udvariasságnoun
az udvariasság nem a kenyereexp
  1. politeness is not his long suit
   USA: pʌ·laɪ'tnʌ·s ʌ·z nɔ't hʌ·z lɔː'ŋ suː't UK: pəlaɪtnəs ɪz nɔt hɪz lɔŋ suːt
megkülönböztetett udvariasságúadj
  1. courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
kötelességből tett udvariassági látogatásexp
  1. duty call
   USA: dyuː'tiː· kɔː'l UK: djuːtiː kɔːl
udvariasadj
  1. formell
   fɔɐ'mɛl
udvariasadj
Report or add missing word to a dictionary...