COVID-19 Fight
ugyaninterj
  1. tut
   USA: tʌ't UK: tʌt
  1. though
   USA: ðoʊ' UK: ðoʊ
  1. though; then, ever
   USA: ðoʊ' ðe'n e'vəː· UK: ðoʊ ðen evər
ugyan!exp
  1. tush!
   USA: tʊ'ʃ UK: tʌʃ
  1. pooh!
   USA: puː' UK: puː
  1. pish
   UK: pɪʃ
ugyan! csak ennyi?interj
  1. pooh
   USA: puː' UK: puː
ugyan kérlekinterj
  1. pshaw
   UK: pʃɔː
ugyan kérlek!exp
  1. shucks!
   USA: ʃʌ'ks UK: ʃʌks
  1. go to!
   USA: goʊ' tʌ· UK: goʊ tuː
  1. come on!
   USA: kʌ'm ɔ'n UK: kʌm ɔn
  1. come now!
   USA: kʌ'm naʊ' UK: kʌm naʊ
ugyan, kérlek!exp
  1. oh, come on!
   USA: oʊ' kʌ'm ɔ'n UK: oʊ kʌm ɔn
  1. come / oh, - on!
   USA: kʌ'm oʊ' ɔ'n UK: kʌm oʊ ɔn
ugyan mi értelme van?exp
  1. what's the good of it?
   USA: hwʌ·ts ðiː· gʌ·d ʌ·v ʌ·t UK: wɔts ðiː gʊd ɔv ɪt
ugyan már!interj
  1. tut!
   USA: tʌ't UK: tʌt
  1. now, now!
   USA: naʊ' naʊ' UK: naʊ naʊ
  1. come now!
   USA: kʌ'm naʊ' UK: kʌm naʊ
ugyan ugyan!exp
  1. tut tut!
   USA: tʌ't tʌ't UK: tʌt tʌt
ugyan! ugyan!exp
  1. there! there!
   USA: ðe'r ðe'r UK: ðeər ðeər
ugyan, ugyan!exp
  1. there, there!
   USA: ðe'r ðe'r UK: ðeər ðeər
  1. now, now!
   USA: naʊ' naʊ' UK: naʊ naʊ
ugyanabban a pillanatbanexp
  1. at that very moment
   USA: æ't ðʌ·t ve'riː· moʊ'mʌ·nt UK: ət ðət veriː moʊmənt
ugyanabból a fából faragták/hasonszőrűexp
  1. cut out of the same cloth
   USA: kʌ't aʊ't ʌ·v ðiː· seɪ'm klɔː'θ UK: kʌt aʊt ɔv ðiː seɪm klɔθ
ugyanakkoradv
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
  1. at the same time
   USA: æ't ðiː· seɪ'm taɪ'm UK: ət ðiː seɪm taɪm
ugyanannyiexp
  1. as many
   USA: e'z me'niː· UK: əz meniː
ugyanannyira mintexp
  1. so much as
   USA: soʊ' mʌ'tʃ e'z UK: soʊ mʌtʃ əz
  1. as much as
   USA: e'z mʌ'tʃ e'z UK: əz mʌtʃ əz
ugyanaznoun
  1. selfsame
   UK: selfseɪm
  1. same
   USA: seɪ'm UK: seɪm
  1. one
   USA: hwʌ'n UK: wʌn
  1. just the same
   USA: ʤʌ·st ðiː· seɪ'm UK: ʤʌst ðiː seɪm
  1. informal ditto
   USA: dɪ'toʊ· UK: dɪtoʊ
ugyanazv
  1. ditto
   USA: dɪ'toʊ· UK: dɪtoʊ
ugyanaz a régi nótaexp
  1. it's the same old story
   USA: ʌ·ts ðiː· seɪ'm oʊ'ld stɔː'riː· UK: ɪts ðiː seɪm oʊld stɔːriː
ugyanaz, ugyanolyanadj
  1. same
   USA: seɪ'm UK: seɪm
Report or add missing word to a dictionary...