COVID-19 Fight
444 matches in 9 dictionaries.
várbörtönnoun
  1. oubliette
   UK: uːblɪet
(vár)börtönnoun
  1. dungeon
   USA: dʌ'nʤʌ·n UK: dʌnʤən
várhatóadj
  1. prospective
   USA: prʌ·spe'ktɪ·v UK: prəspektɪv
  1. probable
   USA: prɔ'bʌ·bʌ·l UK: prɔbəbl
  1. anticipatory
   USA: æ·ntɪ'sʌ·pʌ·tɔː"riː· UK: æntɪsɪpeɪtəriː
várhatóanadv
  1. probably
   USA: prɔ'bliː· UK: prɔbəbliː
  1. expectedly
   UK: ɪkspektɪdliː
várhatóan bekövetkezikexp
  1. happen / due to -
   USA: hæ'pʌ·n dyuː' tʌ· UK: hæpən djuː tuː
  1. due to happen
   USA: dyuː' tʌ· hæ'pʌ·n UK: djuː tuː hæpən
várható időjárásnoun
  1. outlook further
   USA: aʊ'tlʊ"k fəː'ðəː· UK: aʊtlʊk fəːðər
várhatsz rá sohanapjáigexp
  1. wait till the cows come home
   USA: weɪ't tɪ'l ðiː· kaʊ'z kʌ'm hoʊ'm UK: weɪt tɪl ðiː kaʊz kʌm hoʊm
várj egy kicsitexp
  1. wait a bit
   USA: weɪ't eɪ' bɪ't UK: weɪt eɪ bɪt
várj egy kicsit!exp
  1. soft!
   USA: sɔ'ft UK: sɔft
várj egy percigexp
  1. wait a bit
   USA: weɪ't eɪ' bɪ't UK: weɪt eɪ bɪt
Várj meg!v
  1. hang on
   USA: hæ'ŋ ɔ'n UK: hæŋ ɔn
várjon!exp
  1. hold on!
   USA: hoʊ'ld ɔ'n UK: hoʊld ɔn
várjon csak!interj
  1. hold on!
   USA: hoʊ'ld ɔ'n UK: hoʊld ɔn
várjon egy kicsitexp
  1. wait a minute
   USA: weɪ't eɪ' maɪ·nyuː't UK: weɪt eɪ mɪnɪt
várjunk csak. hogy is?exp
  1. let me think.
   USA: le't miː' θɪ'ŋk UK: let miː θɪŋk
  1. let / - me think.
   USA: le't miː' θɪ'ŋk UK: let miː θɪŋk
vár, kastélynoun
  1. castle
   USA: kæ'sʌ·l UK: kɑsl
várnagynoun
  1. castellan
   UK: kɑstelən
várniv
  1. wait for
   USA: weɪ't frəː· UK: weɪt fəː
  1. await
   USA: ʌ·weɪ't UK: əweɪt
várománynoun
 1. law
  1. reversion
   USA: rɪ·vəː'ʒʌ·n UK: rɪvəːʃn
Report or add missing word to a dictionary...