8 matches in 5 dictionaries. Details
végét járjaexp
  1. near one's last
   USA: nɪ'r wʌ'nz læ's UK: nɪər wʌnz læst
  1. it's all up with him
   USA: ʌ·ts ɔː'l ʌ'p wʌ·ð ɪ"m UK: ɪts ɔːl ʌp wɪð hɪm
a végét járjaexp
  1. on one's last legs
   USA: ɔ'n wʌ'nz læ's le'gz UK: ɔn wʌnz læst legz
kimerül, végét járjaexp
  1. run low
   USA: rʌ'n loʊ' UK: rʌn loʊ
végét járja13
  1. zu ende gehen
   'tsuː 'ɛndə 'geːən
végét járjav
a végét járjaundef
a végét járjav
a végét járjaundef
Report or add missing word to a dictionary...