COVID-19 Fight
5 matches in 3 dictionaries. Details
végítélet13
    1. judgement day
      USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt deɪ' UK: ʤʌʤmənt deɪ
a végítélet napja13
    1. the day of doom
      USA: ðiː· deɪ' ʌ·v duː'm UK: ðiː deɪ ɔv duːm
végítéletnoun
az ítélet / végítélet napjaundef
Report or add missing word to a dictionary...