COVID-19 Fight
vége leszv
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
rossz vége leszexp
  1. come to a bad end
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' bæ'd e'nd UK: kʌm tuː eɪ bæd end
nem lesz jó végeexp
  1. it will come to no good
   USA: ʌ·t wʌ·l kʌ'm tʌ· noʊ' gʌ·d UK: ɪt wɪl kʌm tuː noʊ gʊd
nem lesz ennek jó végeexp
  1. it will come to no good
   USA: ʌ·t wʌ·l kʌ'm tʌ· noʊ' gʌ·d UK: ɪt wɪl kʌm tuː noʊ gʊd
Report or add missing word to a dictionary...