COVID-19 Fight
vége vanexp
  1. it's all over
   USA: ʌ·ts ɔː'l oʊ'vəː· UK: ɪts ɔːl oʊvər
  1. his number is up
   USA: hʌ·z nʌ'mbəː· ʌ·z ʌ'p UK: hɪz nʌmbər ɪz ʌp
  1. he is a gone coon
   USA: hiː' ʌ·z eɪ' gɔː'n kuː'n UK: hiː ɪz eɪ gɔn kuːn
  1. be up
   USA: biː· ʌ'p UK: biː ʌp
  1. be over
   USA: biː· oʊ'vəː· UK: biː oʊvər
  1. be off
   USA: biː· ɔː'f UK: biː ɔf
  1. all / it's - over
   USA: ɔː'l ʌ·ts oʊ'vəː· UK: ɔːl ɪts oʊvər
vége vanv
  1. be at an end
   USA: biː· æ't ʌ·n e'nd UK: biː ət ən end
vége van, mindennek végeexp
  1. over / it's all -
   USA: oʊ'vəː· ʌ·ts ɔː'l UK: oʊvər ɪts ɔːl
vége van, véget érexp
  1. over / be -
   USA: oʊ'vəː· biː· UK: oʊvər biː
vége van/kész/elintéztékexp
végem vanexp
  1. it is curtains for me
   USA: ʌ·t ʌ·z kəː'tʌ·nz frəː· miː' UK: ɪt ɪz kəːtnz fəː miː
  1. i am done for
   USA: aɪ' eɪ'e'm dʌ'n frəː· UK: aɪ æm dʌn fəː
végem van!exp
  1. i am undone!
   USA: aɪ' eɪ'e'm ʌ·ndʌ'n UK: aɪ æm ʌndʌn
végem van/kész vagyokexp
  1. i am done for
   USA: aɪ' eɪ'e'm dʌ'n frəː· UK: aɪ æm dʌn fəː
Report or add missing word to a dictionary...