COVID-19 Fight
138
matches in the
végerősítőexp
  1. terminal amplifier
   USA: təː'mʌ·nʌ·l æ'mplʌ·faɪ"əː· UK: təːmɪnl æmplɪfaɪər
vége(s)noun
  1. finite
   USA: faɪ'naɪ"t UK: faɪnaɪt
végesadj
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. finite
   USA: faɪ'naɪ"t UK: faɪnaɪt
véges differenciák módszereexp
  1. finite differences
   USA: faɪ'naɪ"t dɪ'frʌ·nsʌ·z UK: faɪnaɪt dɪfrənsɪz
végesvégigadv
  1. all the way up the line
   USA: ɔː'l ðiː· weɪ' ʌ'p ðiː· laɪ'n UK: ɔːl ðiː weɪ ʌp ðiː laɪn
véget nem érőadj
  1. unending
   USA: ʌ·ne'ndɪ·ŋ UK: ʌnendɪŋ
  1. informal perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
véget teszv
  1. tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
véget vetv
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. reconcile
   USA: re'kʌ·nsaɪ"l UK: rekənsaɪl
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. put a stop to
   USA: pʊ't eɪ' stɔ'p tʌ· UK: pʊt eɪ stɔp tuː
  1. make an end
   USA: meɪ'k ʌ·n e'nd UK: meɪk ən end
  1. end
   USA: e'nd UK: end
 1. law
  1. abate
   USA: ʌ·beɪ't UK: əbeɪt
véget vet nekiexp
  1. put an end to
   USA: pʊ't ʌ·n e'nd tʌ· UK: pʊt ən end tuː
véget vet vminekv
  1. knock on the head
   USA: nɔ'k ɔ'n ðiː· he'd UK: nɔk ɔn ðiː hed
véget érv
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. surcease
   UK: səːsiːs
  1. fold up
   USA: foʊ'ld ʌ'p UK: foʊld ʌp
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. draw to a close
   USA: drɔː' tʌ· eɪ' kloʊ'z UK: drɔː tuː eɪ kloʊz
 1. law
  1. determine
   USA: dʌ·təː'mʌ·n UK: dɪtəːmɪn
  1. come to an end
   USA: kʌ'm tʌ· ʌ·n e'nd UK: kʌm tuː ən end
véget ér/befejeződikexp
  1. draw to a close
   USA: drɔː' tʌ· eɪ' kloʊ'z UK: drɔː tuː eɪ kloʊz
  1. come to an end
   USA: kʌ'm tʌ· ʌ·n e'nd UK: kʌm tuː ən end
véget érniv
  1. end
   USA: e'nd UK: end
véget érésnoun
  1. termination
   USA: təː·mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: təːmɪneɪʃn
végetvetésnoun
  1. termination
   USA: təː·mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: təːmɪneɪʃn
végetérv
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
végezv
  1. finish off
   USA: fɪ'nɪ·ʃ ɔː'f UK: fɪnɪʃ ɔf
végezv
  1. pass out
   USA: pæ's aʊ't UK: pɑs aʊt
  1. get over
   USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
  1. finish
   USA: fɪ'nɪ·ʃ UK: fɪnɪʃ
  1. end up
   USA: e'nd ʌ'p UK: end ʌp
végez az evésselv
  1. figurative eat up
   USA: iː't ʌ'p UK: iːt ʌp
végez magávalexp
  1. make away with oneself
   USA: meɪ'k ʌ·weɪ' wʌ·ð wʌ"nse'lf UK: meɪk əweɪ wɪð wʌnself
Report or add missing word to a dictionary...