COVID-19 Fight
138
matches in the
végez vkivelv
  1. finish sy off
   USA: fɪ'nɪ·ʃ saɪ' ɔː'f
  1. do, did, done
   USA: duː' dʌ·d dʌ'n UK: duː dɪd dʌn
végez vmitv
  1. behoove
   USA: bʌ·huː'v
végez vmivelv
  1. do, did, done
   USA: duː' dʌ·d dʌ'n UK: duː dɪd dʌn
végeztek egymássalexp
  1. they are through
   USA: ðeɪ' əː· θruː' UK: ðeɪ ɑr θruː
végeztem veled!exp
végeztünk. köztünk mindennek vége.exp
  1. through / we're - .
   USA: θruː' wəː' UK: θruː wəːr
végeérhetetlenadj
  1. interminable
   USA: ɪ"ntəː'mʌ·nʌ·bʌ·l UK: ɪntəːmɪnəbl
végeérhetetlenüladv
  1. interminably
   USA: ɪ"ntəː'mʌ·nʌ·bliː· UK: ɪntəːmɪnəbliː
a végeexp
  1. the end
   USA: ðiː· e'nd UK: ðiː end
boldogabb végenoun
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
év végenoun
  1. year-end
   USA: yɪ"re'nd UK: jeɪrend
feldolgozás végeexp
  1. end process
   USA: e'nd prɔ'se"s UK: end proʊses
munka végeexp
  1. finish work
   USA: fɪ'nɪ·ʃ wəː'k UK: fɪnɪʃ wəːk
  1. finish my work
   USA: fɪ'nɪ·ʃ maɪ' wəː'k UK: fɪnɪʃ maɪ wəːk
tanév végenoun
 1. edu
  1. break-up
   USA: breɪ'kʌ"p UK: breɪkʌp
vasút végenoun
  1. rail-head
   UK: reɪlhed
élete vége feléexp
  1. in one's declining years
   USA: ɪ'n wʌ'nz dɪ·klaɪ'nɪ·ŋ yəː·z UK: ɪn wʌnz dɪklaɪnɪŋ jəːz
sor vége jelexp
  1. line terminator character
   USA: laɪ'n təː'mʌ·neɪ"təː· ke'rɪ·ktəː· UK: laɪn təːmɪneɪtə kærəktər
rossz vége leszexp
  1. come to a bad end
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' bæ'd e'nd UK: kʌm tuː eɪ bæd end
szomorú/gyászos vége lettexp
  1. come to a sticky end
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' stɪ'kiː· e'nd UK: kʌm tuː eɪ stɪkiː end
se vége se hosszaexp
  1. there is no end to it
   USA: ðe'r ʌ·z noʊ' e'nd tʌ· ʌ·t UK: ðeər ɪz noʊ end tuː ɪt
  1. endless
   USA: e'ndlʌ·s UK: endlɪs
Report or add missing word to a dictionary...