COVID-19 Fight
véget érv
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. surcease
   UK: səːsiːs
  1. fold up
   USA: foʊ'ld ʌ'p UK: foʊld ʌp
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. draw to a close
   USA: drɔː' tʌ· eɪ' kloʊ'z UK: drɔː tuː eɪ kloʊz
 1. law
  1. determine
   USA: dʌ·təː'mʌ·n UK: dɪtəːmɪn
  1. come to an end
   USA: kʌ'm tʌ· ʌ·n e'nd UK: kʌm tuː ən end
véget ér/befejeződikexp
  1. draw to a close
   USA: drɔː' tʌ· eɪ' kloʊ'z UK: drɔː tuː eɪ kloʊz
  1. come to an end
   USA: kʌ'm tʌ· ʌ·n e'nd UK: kʌm tuː ən end
véget érniv
  1. end
   USA: e'nd UK: end
véget érésnoun
  1. termination
   USA: təː·mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: təːmɪneɪʃn
korai véget ér/halálát leliexp
  1. meet a untimely end
   USA: miː't eɪ' ʌ·ntaɪ'mliː· e'nd UK: miːt eɪ ʌntaɪmliː end
kellemetlen helyzete véget érv
  1. come in from the cold
   USA: kʌ'm ɪ'n fəː·m ðiː· koʊ'ld UK: kʌm ɪn frɔm ðiː koʊld
vége van, véget érexp
  1. over / be -
   USA: oʊ'vəː· biː· UK: oʊvər biː
a programfutás véget értexp
  1. task terminated
   USA: tæ'sk təː'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: tɑsk təːmɪneɪtɪd
az összehasonlítás véget értexp
  1. compare process ended
   USA: kʌ·mpe'r prɔ'se"s e'ndʌ·d UK: kəmpeər proʊses endɪd
véget nem érőadj
  1. unending
   USA: ʌ·ne'ndɪ·ŋ UK: ʌnendɪŋ
  1. informal perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
örökös, véget nem érőadj
  1. eternal
   USA: iː·təː'nʌ·l UK: ɪtəːnl
Report or add missing word to a dictionary...