COVID-19 Fight
véget vet2
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. reconcile
   USA: re'kʌ·nsaɪ"l UK: rekənsaɪl
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. put a stop to
   USA: pʊ't eɪ' stɔ'p tʌ· UK: pʊt eɪ stɔp tuː
  1. make an end
   USA: meɪ'k ʌ·n e'nd UK: meɪk ən end
  1. end
   USA: e'nd UK: end
 1. 340
  1. abate
   USA: ʌ·beɪ't UK: əbeɪt
véget vet neki13
  1. put an end to
   USA: pʊ't ʌ·n e'nd tʌ· UK: pʊt ən end tuː
véget vet vminek2
  1. knock on the head
   USA: nɔ'k ɔ'n ðiː· he'd UK: nɔk ɔn ðiː hed
megsemmisit, elnyom, véget vet2
  1. quash
   USA: kwɔː'ʃ UK: kwɔʃ
önkezével vet véget életének2
  1. die by one's own hand
   USA: daɪ' baɪ' wʌ'nz oʊ'n hæ'nd UK: daɪiː baɪ wʌnz oʊn hænd
Report or add missing word to a dictionary...