COVID-19 Fight
véletlenüladv
  1. unawares
   USA: ʌ"nʌ·we'rz UK: ʌnəweəz
  1. old perchance
   UK: pətʃɑns
  1. peradventure
   UK: pəːrədventʃər
  1. mistake / by -
   USA: mɪ"steɪ'k baɪ' UK: mɪsteɪk baɪ
  1. inadvertently
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·ntliː· UK: ɪnədvəːtəntliː
  1. old happily
   USA: hæ'pʌ·liː· UK: hæpɪliː
  1. happened to
   USA: hæ'pʌ·nd tʌ· UK: hæpənd tuː
  1. old haply
   UK: hæpliː
  1. haphazardly
   USA: hæ·phæ'zəː·dliː· UK: hæphæzədliː
  1. haphazard
   USA: hæ·phæ'zəː·d UK: hæphæzəd
  1. fortuitously
   UK: fɔːtjuːɪtəsliː
  1. rare eventually
   USA: iː·ve'nʃʌ·liː· UK: ɪventʃʊəliː
  1. by misadventure
   USA: baɪ' mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: baɪ mɪsədventʃər
  1. by luck
   USA: baɪ' lʌ'k UK: baɪ lʌk
  1. by coincidence
   USA: baɪ' koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: baɪ koʊɪnsɪdəns
  1. by chance
   USA: baɪ' tʃæ'ns UK: baɪ tʃɑns
  1. by accident
   USA: baɪ' æ'ksʌ·dʌ·nt UK: baɪ æksɪdənt
  1. at random
   USA: æ't ræ'ndʌ·m UK: ət rændəm
  1. at a venture
   USA: æ't eɪ' ve'ntʃəː· UK: ət eɪ ventʃər
  1. accidentally
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·liː· UK: æksɪdentəliː
  1. accident / by -
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nt baɪ' UK: æksɪdənt baɪ
véletlenül csinál vmitv
véletlenül egyidejűadj
  1. coincidental
   USA: koʊ·ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l UK: koʊɪnsɪdentl
véletlenül hallott hírnoun
  1. pick-up
   USA: pɪ'kʌ"p UK: pɪkʌp
véletlenül meghallv
  1. overhear
   USA: oʊ'vəː·hɪ'r UK: oʊvəhɪər
véletlenül megismerkedikv
  1. get off with sy
   USA: gɪ't ɔː'f wʌ·ð saɪ'
véletlenül megteszexp
  1. chance to do
   USA: tʃæ'ns tʌ· duː' UK: tʃɑns tuː duː
véletlenül, nem szándékosanexp
  1. by accident
   USA: baɪ' æ'ksʌ·dʌ·nt UK: baɪ æksɪdənt
véletlenül ráakad vkirev
véletlenül ráakad vmirev
véletlenül rábukkanv
  1. tumble on
   USA: tʌ'mbʌ·l ɔ'n UK: tʌmbl ɔn
véletlenül rábukkan vmirev
véletlenül rátalálv
  1. fall upon
   USA: fɔ'l ʌ·pɔ'n UK: fɔːl əpɔn
véletlenül rátalál vkirev
véletlenül rátalál vmirev
véletlenül találkozikv
  1. come across
   USA: kʌ'm ʌ·krɔː's UK: kʌm əkrɔs
véletlenül találkozik vkivelv
  1. happen on sy
   USA: hæ'pʌ·n ɔ'n saɪ'
  1. happen in with sy
   USA: hæ'pʌ·n ɪ'n wʌ·ð saɪ'
  1. fall in with sy
   USA: fɔ'l ɪ'n wʌ·ð saɪ'
véletlenül tesz vmitv
véletlenül tudom hogyexp
  1. i happen to know that
   USA: aɪ' hæ'pʌ·n tʌ· noʊ' ðʌ·t UK: aɪ hæpən tuː noʊ ðət
véletlenül, tévedésbölexp
  1. by mistake
   USA: baɪ' mɪ"steɪ'k UK: baɪ mɪsteɪk
Report or add missing word to a dictionary...