COVID-19 Fight
9 matches in 3 dictionaries. Details
vízre bocsátv
  1. launch
   USA: lɔː'ntʃ UK: lɔːntʃ
  1. getting out
   USA: gɪ'tɪ·ŋ aʊ't UK: getɪŋ aʊt
vízre bocsátv
  1. float
   USA: floʊ't UK: floʊt
vízre bocsátv
  1. vom Stapel lassen
   'fɔm 'ʃtaːpəl 'lasən
vízre bocsátásnoun
vízre bocsátundef
 1. hajót, első ízben
vízre bocsátásnoun
 1. naut
 2. naut
  1. varamento
   0 elav.
vízre bocsáthatóundef
 1. naut
  1. old navigabile
   navigábile
hajó vízre bocsátásához használt emelőundef
vastag kötél hajó vízre bocsátásáhoznoun
  1. rare old imbrice
   m
  1. rare embrice
   m émbrice
Report or add missing word to a dictionary...