COVID-19 Fight
422 matches in 10 dictionaries. Details
vadnoun
  1. wild
   USA: waɪ'ld UK: waɪld
  1. untamed
   UK: ʌnteɪmd
  1. uncouth
   USA: ʌ'nkuː'θ UK: ʌnkuːθ
  1. truculent
   USA: trʌ'kyʌ·lʌ·nt UK: trʌkjʊlənt
  1. tameless
   UK: teɪmləs
  1. savage
   USA: sæ'vɪ·ʤ UK: sævɪʤ
  1. rumbustious
   UK: rʌmbʌstɪəs
  1. ruffianly
   UK: rʌfɪənliː
  1. informal robustious
   UK: roʊbʌstɪəs
  1. robustic
   UK: roʊbʌstɪk
  1. rampant
   USA: ræ'mpʌ·nt UK: ræmpənt
  1. informal rampageous
   UK: ræmpeɪʤəs
  1. informal US rambunctious
   USA: ræ·mbʌ'ŋkʃʌ·s UK: ræmbʌŋkʃəs
  1. ramage
   USA: ræ'mɪ·ʤ UK: ræmeɪʤ
  1. rabid
   USA: ræ'bʌ·d UK: ræbɪd
  1. lawless
   USA: lɔː'lʌ·s UK: lɔːləs
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. gothic
   USA: gɔ'θɪ·k UK: gɔθɪk
  1. frenzied
   USA: fre'nziː·d UK: frenzɪd
  1. fierce
   USA: fɪ'rs UK: fɪəs
  1. ferocious
   USA: fəː·oʊ'ʃʌ·s UK: fəroʊʃəs
  1. ferine
   UK: fɪəraɪn
  1. scientific feral
   USA: fe'rʌ·l UK: fɪərəl
  1. literary fell
   USA: fe'l UK: fel
  1. barbarous
   USA: bɔ'rbəː·ʌ·s UK: bɑbərəs
vadállatnoun
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
  1. beast
   USA: biː'st UK: biːst
vadállatiadj
  1. inhuman
   USA: ɪ"nhyuː'mʌ·n UK: ɪnhjuːmən
  1. feral
   USA: fe'rʌ·l UK: fɪərəl
vadállatiasságnoun
  1. inhumanity
   USA: ɪ"nhyuː·mæ'nʌ·tiː· UK: ɪnhjuːmænɪtiː
vadállati kegyetlenségnoun
  1. bestiality
   USA: be·stʃæ'lʌ·tiː· UK: bestɪælɪtiː
vadalmanoun
 1. bot
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
  1. crab-apple
   UK: kræbæpl
  1. crab apple
   USA: kræ'b æ'pʌ·l UK: kræb æpl
vadalmafanoun
  1. crab-tree
   USA: kræ'btriː" UK: kræbtriː
vadárvácskaexp
  1. three faces under a hood
   USA: θriː' feɪ'sʌ·z ʌ'ndəː· eɪ' hʊ'd UK: θriː feɪsɪz ʌndər eɪ hʊd
vadasadj
  1. gamy
   UK: geɪmiː
vadaskertnoun
  1. warren
   USA: wɔː'rʌ·n UK: wɔrən
  1. park
   USA: pɔ'rk UK: pɑk
  1. game preserve
   USA: geɪ'm priː·zəː'v UK: geɪm prɪzəːv
vadasparknoun
  1. safari park
   USA: sʌ·fɔ'riː· pɔ'rk UK: səfɑriː pɑk
vadásznoun
  1. tracker
   USA: træ'kəː· UK: trækər
  1. shooter
   USA: ʃuː'təː· UK: ʃuːtər
  1. rifleman, riflemen
   UK: raɪflmən raɪflmən
  1. informal hunter
   USA: hʌ'ntəː· UK: hʌntər
  1. gunner
   USA: gʌ'nəː· UK: gʌnər
  1. gun
   USA: gʌ'n UK: gʌn
  1. chaser
   USA: tʃeɪ'səː· UK: tʃeɪsər
vadász-adj
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. hunting
   USA: hʌ'ntɪ·ŋ UK: hʌntɪŋ
vadászatnoun
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. informal shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
  1. shoot
   USA: ʃuː't UK: ʃuːt
  1. figurative hunting
   USA: hʌ'ntɪ·ŋ UK: hʌntɪŋ
  1. hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
  1. Az ember meg én figyeltük a vadászatot.
    1. The man and I watched the chase.
vadászatv
  1. hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
vadászati engedélynoun
vadászati jognoun
  1. informal shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
vadászati törvényekexp
  1. game laws
   USA: geɪ'm lɔː'z UK: geɪm lɔːz
vadászat kezdetenoun
Report or add missing word to a dictionary...