COVID-19 Fight
10 matches in 5 dictionaries. Details
valamennyirev
  1. total up to
   USA: toʊ'tʌ·l ʌ'p tʌ· UK: toʊtl ʌp tuː
  1. some degree
   USA: sʌ'm dɪ·griː' UK: sʌm dɪgriː
  1. in some degree
   USA: ɪ'n sʌ'm dɪ·griː' UK: ɪn sʌm dɪgriː
valamennyire
  1. 2.1|3.3 2.1|3.3 qualcosa
  1. 2.1|3.3 2.1|3.3 qualche cosa
valamennyire / gyengén beszél
 1. nyelvet
valamennyire töri az angolt
valamennyire kitaníttatundef
valamennyire megcsinálundef
valamennyire/ szerényen megvendégelundef
Report or add missing word to a dictionary...