vegetablenoun USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l UK: veʤɪtəbl
vegetableadj USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l UK: veʤɪtəbl
vegetable butternoun USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l bʌ'təː· UK: veʤɪtəbl bʌtər
vegetable cropsexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l krɔ'ps UK: veʤɪtəbl krɔps
vegetable gardennoun USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l gɔ'rdʌ·n UK: veʤɪtəbl gɑdn
vegetable growingexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l groʊ'ɪ·ŋ UK: veʤɪtəbl groʊɪŋ
vegetable growing for processingexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l groʊ'ɪ·ŋ frəː· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: veʤɪtəbl groʊɪŋ fəː proʊsesɪŋ
vegetable kingdomnoun USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l kɪ'ŋdʌ·m UK: veʤɪtəbl kɪŋdəm
vegetable marrownoun USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l me'roʊ· UK: veʤɪtəbl mæroʊ
vegetable marrowexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l me'roʊ· UK: veʤɪtəbl mæroʊ
vegetable matterexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l mæ'təː· UK: veʤɪtəbl mætər
vegetable oilnoun USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l ɔɪ'l UK: veʤɪtəbl ɔɪl
vegetable oilexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l ɔɪ'l UK: veʤɪtəbl ɔɪl
vegetable oysterexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l ɔɪ'stəː· UK: veʤɪtəbl ɔɪstər
vegetable paprikaexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l pʌ·priː'kʌ· UK: veʤɪtəbl pæprɪkə
vegetable pepperexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·l pe'pəː· UK: veʤɪtəbl pepər
vegetable-dishadj
vegetablesnoun USA: ve'ʤtʌ·bʌ·lz UK: veʤɪtəblz
vegetables for processingexp USA: ve'ʤtʌ·bʌ·lz frəː· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: veʤɪtəblz fəː proʊsesɪŋ
vegetablestocknoun
Report or add missing word to a dictionary...