15 matches in 5 dictionaries. Details
velejenoun
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
veleje vmineknoun
  1. pith
   USA: pɪ'θ UK: pɪθ
  1. marrow
   USA: me'roʊ· UK: mæroʊ
  1. gist
   USA: ʤɪ'st UK: ʤɪst
dolog velejeexp
  1. heart of the matter
   USA: hɔ'rt ʌ·v ðiː· mæ'təː· UK: hɑt ɔv ðiː mætər
érv velejeexp
  1. hang of an argument
   USA: hæ'ŋ ʌ·v ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: hæŋ ɔv ən ɑgjʊmənt
vminek a velejenoun
  1. substance
   USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
  1. quintessence
   USA: kwɪ"nte'sʌ·ns UK: kwɪntesns
  1. guts
   USA: gʌ'ts UK: gʌts
  1. core
   USA: kɔː'r UK: kɔːr
csontja velejéig britexp
  1. british to the quick
   USA: brɪ'tɪ·ʃ tʌ· ðiː· kwɪ'k UK: brɪtɪʃ tuː ðiː kwɪk
velejenoun
  1. r Kern
   'kɛɐn
   1. pluralForm:
   2. Kerne
   1. genitiveForm:
   2. Kernes
   3. Kerns
velejenoun
vminek a velejenoun
  1. figurative m suc
az a veleje, hogyundef
a lényege / veleje vminekundef
  1. nocciolo
   nócciolo
  1. literary midolla
  1. literary medulla
  1. literary old regional medolla
a lényege / veleje vmineknoun
velejéigundef
veleje/magva vminekundef
Report or add missing word to a dictionary...