COVID-19 Fight
104 matches in 8 dictionaries. Details
vigyázv
  1. look out
   USA: lʊ'k aʊ't UK: lʊk aʊt
vigyázv
  1. see after
   USA: siː' æ'ftəː· UK: siː ɑftər
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. look out
   USA: lʊ'k aʊ't UK: lʊk aʊt
  1. heed
   USA: hiː'd UK: hiːd
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
vigyázatnoun
  1. watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
  1. vigilance
   USA: vɪ'ʤʌ·lʌ·ns UK: vɪʤɪləns
  1. heed
   USA: hiː'd UK: hiːd
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
vigyázat!v
  1. ware!
   USA: we'r UK: weər
  1. pay attention!
   USA: peɪ' ʌ·te'nʃʌ·n UK: peɪ ətenʃn
  1. danger!
   USA: deɪ'nʤəː· UK: deɪnʤər
  1. attention!
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
vigyázat! a tetőn dolgoznakexp
  1. danger, works overhead!
   USA: deɪ'nʤəː· wəː'ks oʊ'vəː·he'd UK: deɪnʤər wəːks oʊvəhed
vigyázat, autóexp
  1. beware of traffic
   USA: bʌ·we'r ʌ·v træ'fɪ·k UK: bɪweər ɔv træfɪk
vigyázatlanadj
  1. unwary
   USA: ʌ·nwe'riː· UK: ʌnweəriː
  1. unguarded
   USA: ʌ·ngɔ'rdʌ·d UK: ʌngɑdɪd
  1. incautious
   UK: ɪnkɔːʃəs
  1. improvident
   UK: ɪmprɔvɪdənt
vigyázatlan járókelőnoun
  1. jaywalker
   UK: ʤeɪwɔːkər
vigyázatlanságnoun
  1. recklessness
   USA: re'klʌ·snʌ·s UK: rekləsnəs
  1. improvidence
   UK: ɪmprɔvɪdəns
vigyázatlanuladv
  1. improvidently
   UK: ɪmprɔvɪdəntliː
vigyázat, lépcső!exp
  1. mind the step!
   USA: maɪ'nd ðiː· ste'p UK: maɪnd ðiː step
vigyázat lépcső!exp
  1. mind the step!
   USA: maɪ'nd ðiː· ste'p UK: maɪnd ðiː step
vigyázat, nagy hullámok!exp
  1. breakers ahead!
   USA: breɪ'kəː·z ʌ·he'd UK: breɪkəz əhed
vigyázat törékenyexp
  1. glass with care
   USA: glæ's wʌ·ð ke'r UK: glɑs wɪð keər
vigyázat, útépítésexp
  1. road up
   USA: roʊ'd ʌ'p UK: roʊd ʌp
vigyáz/felügyelexp
  1. attend to
   USA: ʌ·te'nd tʌ· UK: ətend tuː
vigyáz, figyelmesen körülnézv
  1. look out
   USA: lʊ'k aʊ't UK: lʊk aʊt
vigyáz/gondját viseliexp
  1. take care of (sy)
   USA: teɪ'k ke'r ʌ·v saɪ'
vigyázniv
  1. look to
   USA: lʊ'k tʌ· UK: lʊk tuː
vigyázóadj
  1. vigilant
   USA: vɪ'ʤʌ·lʌ·nt UK: vɪʤɪlənt
  1. attentive
   USA: ʌ·te'ntɪ·v UK: ətentɪv
Report or add missing word to a dictionary...