COVID-19 Fight
visitv intrans v USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
visitv intrans v USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
visitv trans v USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
visitv trans v USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
visitantnoun UK: vɪzɪtənt
visitationnoun USA: vɪ"zʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: vɪzɪteɪʃn
visitation of godexp USA: vɪ"zʌ·teɪ'ʃʌ·n ʌ·v gɔ'd UK: vɪzɪteɪʃn ɔv gɔd
visitingadj USA: vɪ'zʌ·tɪ·ŋ UK: vɪzɪtɪŋ
visiting hoursnoun noun USA: vɪ'zʌ·tɪ·ŋ aʊ'rz UK: vɪzɪtɪŋ aʊəz
visiting-cardnoun
visitornoun USA: vɪ'zʌ·təː· UK: vɪzɪtər
visitor's booknoun USA: vɪ'zʌ·təː·z bʊ'k UK: vɪzɪtəz bʊk
angel's visitexp USA: eɪ'nʤʌ·lz vɪ'zʌ·t UK: eɪnʤlz vɪzɪt
flying visitexp USA: flaɪ'ɪ·ŋ vɪ'zʌ·t UK: flaɪɪŋ vɪzɪt
surprise visitexp USA: sʌ·praɪ'z vɪ'zʌ·t UK: səpraɪz vɪzɪt
regular visitorexp USA: reɪ'gyʌ·ləː· vɪ'zʌ·təː· UK: regjʊlər vɪzɪtər
he visits them to hit or miss affairsexp USA: hiː' vɪ'zʌ·ts ðʌ·m tʌ· hɪ't əː· mɪ's ʌ·fe'rz UK: hiː vɪzɪts ðem tuː hɪt ɔːr mɪs əfeəz
his visits were few and far-betweenexp
pay a visitexp USA: peɪ' eɪ' vɪ'zʌ·t UK: peɪ eɪ vɪzɪt
return a visitexp USA: riː·təː'n eɪ' vɪ'zʌ·t UK: rɪtəːn eɪ vɪzɪt
Report or add missing word to a dictionary...