COVID-19 Fight
44 matches in 9 dictionaries. Details
visszahúzv
  1. withdraw, -drew, -drawn
   USA: wɪ"θdrɔː' druː' drɔː'n UK: wɪðdrɔː druː drɔːn
  1. retract
   USA: riː·træ'kt UK: rɪtrækt
  1. retract
   USA: riː·træ'kt UK: rɪtrækt
  1. pull back
   USA: pʊ'l bæ'k UK: pʊl bæk
  1. pull back
   USA: pʊ'l bæ'k UK: pʊl bæk
  1. draw back
   USA: drɔː' bæ'k UK: drɔː bæk
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
visszahúzásnoun
  1. retraction
   USA: riː·træ'kʃʌ·n UK: rɪtrækʃn
  1. pull-back
   USA: pʊ'lbæ"k UK: pʊlbæk
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
visszahúzhatóadj
  1. retractile
   UK: rɪtræktaɪl
visszahúzniv
  1. draw back
   USA: drɔː' bæ'k UK: drɔː bæk
visszahúzódásnoun
  1. shyness
   USA: ʃaɪ'nʌ·s UK: ʃaɪnəs
  1. shrink
   USA: ʃrɪ'ŋk UK: ʃrɪŋk
 1. mil
  1. recoiling
   UK: rɪkɔɪlɪŋ
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
visszahúzódikv
  1. withdraw, -drew, -drawn
   USA: wɪ"θdrɔː' druː' drɔː'n UK: wɪðdrɔː druː drɔːn
 1. mil
  1. recoil
   USA: riː·kɔɪ'l UK: rɪkɔɪl
  1. recede
   USA: rʌ·siː'd UK: rɪsiːd
  1. hold back
   USA: hoʊ'ld bæ'k UK: hoʊld bæk
  1. draw back
   USA: drɔː' bæ'k UK: drɔː bæk
visszahúzódóadj
  1. reserved
   USA: riː·zəː'vd UK: rɪzəːvd
vízfelület visszahúzódásanoun
  1. dereliction
   USA: de"rʌ·lɪ'kʃʌ·n UK: derəlɪkʃn
visszahúzv
 1. hunting
  1. takarót/függönyt zurückziehen
visszahúzv
visszahúzásnoun
 1. biliárdozás közben
visszahúzódásnoun
 1. szereptől, hivatástól
visszahúzódásnoun
 1. tengeré geol
visszahúzódásnoun
visszahúzódikv
visszahúzódóadj
visszahúzódikv
  1. powoli cofnąć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. cofnę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. cofnie się
   1. seeAlso:
  2. powoli cofać się
   1. firstPersonSingular:
   2. cofam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. cofa się
   1. seeAlso:
visszahúzódóundef
  1. człowiek zamknięty
Report or add missing word to a dictionary...