COVID-19 Fight
viszontlátásra!noun
  1. so long!
   USA: soʊ' lɔː'ŋ UK: soʊ lɔŋ
  1. see you soon!
   USA: siː' yuː' suː'n UK: siː juː suːn
  1. see you later!
   USA: siː' yuː' leɪ'təː· UK: siː juː leɪtər
  1. i'll be seeing you!
   USA: ɪ'l biː· siː'ɪ·ŋ yuː' UK: ɪl biː siːɪŋ juː
  1. goodbye for the present!
   USA: gʊ"dbaɪ' frəː· ðiː· pəː·ze'nt UK: gʊdbaɪ fəː ðiː prɪzent
  1. goodby for the present!
   USA: gʊ'dbaɪ" frəː· ðiː· pəː·ze'nt
viszontlátásrainterj
  1. so long
   USA: soʊ' lɔː'ŋ UK: soʊ lɔŋ
  1. see you then
   USA: siː' yuː' ðe'n UK: siː juː ðen
  1. see you soon
   USA: siː' yuː' suː'n UK: siː juː suːn
  1. see you around
   USA: siː' yuː' əː·aʊ'n UK: siː juː əraʊnd
  1. see you again
   USA: siː' yuː' ʌ·geɪ'n UK: siː juː əgen
  1. goodbye
   USA: gʊ"dbaɪ' UK: gʊdbaɪ
  1. bye
   USA: baɪ' UK: baɪ
viszontlátásra csütörtökönexp
  1. goodbye till thursday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l θəː'zdiː· UK: gʊdbaɪ tɪl θəːzdɪ
viszontlátásra hétfőnexp
  1. goodbye till monday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l mʌ'ndeɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl mʌndɪ
viszontlátásra jövő csütörtökönexp
  1. goodbye till next thursday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks θəː'zdiː· UK: gʊdbaɪ tɪl nekst θəːzdɪ
viszontlátásra jövő hétfőnexp
  1. goodbye till next monday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks mʌ'ndeɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl nekst mʌndɪ
viszontlátásra jövő keddenexp
  1. goodbye till next tuesday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks tyuː'zdeɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl nekst tjuːzdɪ
viszontlátásra jövő péntekenexp
  1. goodbye till next friday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks fraɪ'deɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl nekst fraɪdɪ
viszontlátásra jövő szerdánexp
  1. goodbye till next wednesday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks we'nzdeɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl nekst wenzdɪ
viszontlátásra jövő szombatonexp
  1. goodbye till next saturday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks sæ'tɪ"deɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl nekst sætədɪ
viszontlátásra jövő vasárnapexp
  1. goodbye till next sunday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks sʌ'ndiː" UK: gʊdbaɪ tɪl nekst sʌndɪ
viszontlátásra jövőreexp
  1. goodbye till next year
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks yɪ'r UK: gʊdbaɪ tɪl nekst jəːr
viszontlátásra keddenexp
  1. goodbye till tuesday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l tyuː'zdeɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl tjuːzdɪ
viszontlátásra (midland)exp
  1. cheers!
   USA: tʃɪ'rz UK: tʃɪəz
viszontlátásra péntekenexp
  1. goodbye till friday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l fraɪ'deɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl fraɪdɪ
viszontlátásra szerdánexp
  1. goodbye till wednesday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l we'nzdeɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl wenzdɪ
viszontlátásra szombatonexp
  1. goodbye till saturday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l sæ'tɪ"deɪ" UK: gʊdbaɪ tɪl sætədɪ
viszontlátásra vasárnapexp
  1. goodbye till sunday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l sʌ'ndiː" UK: gʊdbaɪ tɪl sʌndɪ
közeli viszontlátásra!interj
  1. cheerio!
   USA: tʃɪ'riː·oʊ· UK: tʃɪərɪoʊ
Report or add missing word to a dictionary...