COVID-19 Fight
10 matches in 7 dictionaries. Details
vizsgázik13
  1. take an examination
   USA: teɪ'k ʌ·n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: teɪk ən ɪgzæmɪneɪʃn
  1. take an exam
   USA: teɪ'k ʌ·n ɪ·gzæ'm UK: teɪk ən ɪgzæm
  1. sit for an examination
   USA: sɪ't frəː· ʌ·n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: sɪt fəː ən ɪgzæmɪneɪʃn
  1. exam / take an -
   USA: ɪ·gzæ'm teɪ'k ʌ·n UK: ɪgzæm teɪk ən
vizsgázik vmiböl13
vizsgázik vmiből13
vizsgázik1
vizsgázik2
 1. 37
  1. passer
   avoir v. être segédigével
vizsgázikv
  1. zdawać egzamin
   1. firstPersonSingular:
   2. zdaję
   1. thirdPersonSingular:
   2. zdaje
   1. seeAlso:
  2. zaliczać egzamin
   1. firstPersonSingular:
   2. zaliczam
   1. thirdPersonSingular:
   2. zalicza
   1. seeAlso:
vizsgázik2
vizsgázikv
Report or add missing word to a dictionary...