12 matches in 4 dictionaries. Details
vminek megfelelőadj
  1. germane
   USA: ʤəː·meɪ'n UK: ʤəmeɪn
vminek megfelelőenexp
  1. in accordance with
   USA: ɪ'n ʌ·kɔː'rdʌ·ns wʌ·ð UK: ɪn əkɔːdəns wɪð
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. according to
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· UK: əkɔːdɪŋ tuː
vminek megfelelően élv
  1. live up
   USA: lɪ'v ʌ'p UK: lɪv ʌp
vminek megfelelőjenoun
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
megfelelő volta vmineknoun
  1. adequacy
   USA: æ'dʌ·kwʌ·siː· UK: ædɪkwəsiː
vminek megfelelőenprep
  1. entsprechend
   ɛnt'ʃprɛçənt
vminek megfelelőadj
  1. rare literary consonante
vminek megfelelőenadv
ellentéte, ellenkező megfelelője vminekundef
párja, megfelelője vminekundef
Report or add missing word to a dictionary...