COVID-19 Fight
21 matches in 6 dictionaries. Details
vonós3
 1. 53|78 53|78
  1. tensile
   USA: te'nsʌ·l UK: tensaɪl
  1. string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
  1. Tíz éve játszik már egy vonósnégyesben.
    1. She has been playing in a string quartet for ten years.
  1. bower
   USA: baʊ'əː· UK: baʊər
vonós hangszer1
  1. stringed instrument
   USA: strɪ'ŋd ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: strɪŋd ɪnstrʊmənt
  1. string instrument
   USA: strɪ'ŋ ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: strɪŋ ɪnstrʊmənt
  1. bow instrument
   USA: boʊ' ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: boʊ ɪnstrʊmənt
vonósnégyes1
vonósok13
  1. the strings
   USA: ðiː· strɪ'ŋz UK: ðiː strɪŋz
  1. strings
   USA: strɪ'ŋz UK: strɪŋz
vonószenekar1
a vonósok13
  1. the strings
   USA: ðiː· strɪ'ŋz UK: ðiː strɪŋz
vonós1
 1. 78
  1. sípsor orgonában r Streicher
   'ʃtraɪçɐ
   1. pluralForm:
   2. Streicher
   1. genitiveForm:
   2. Streichers
vonós hangszer1
vonósnégyes1
vonóshangszer
vonósnégyes
vonósok1
vonószőr
kézcsúsztatás vonós hangszeren
vonószeg
vonóstriónoun
vonósnégyes1
Report or add missing word to a dictionary...