COVID-19 Fight
13 matches in 7 dictionaries. Details
vonzerőnoun
  1. seduction
   USA: sʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: sɪdʌkʃn
  1. mojo
   USA: moʊ'ʤoʊ·
  1. magnetism
   USA: mæ'gnʌ·tɪ"zʌ·m UK: mægnɪtɪzəm
  1. lure
   USA: lʊ'r UK: lʊər
  1. informal fascination
   USA: fæ"sʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: fæsɪneɪʃn
  1. enticement
   USA: e·ntaɪ'smʌ·nt UK: ɪntaɪsmənt
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
  1. charm
   USA: tʃɔ'rm UK: tʃɑm
  1. blandishments
   USA: blæ'ndɪ·ʃmʌ·nts UK: blændɪʃmənts
  1. appeal
   USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
vonzerőt gyakorolv
  1. magnetize
   UK: mægnɪtaɪz
csábos vonzerőnoun
  1. allurement
   UK: əlʊəmənt
egyéni vonzerőnoun
  1. allure
   USA: ʌ·lʊ'r UK: əlʊər
nemi vonzerőnoun
  1. sex appeal
   USA: se'ks ʌ·piː'l UK: seks əpiːl
  1. oomph
   USA: uː'mf UK: ʊmf
egyéni vonzerő/varázsexp
  1. personal magnetism
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l mæ'gnʌ·tɪ"zʌ·m UK: pəːsənl mægnɪtɪzəm
vonzerőnoun
  1. r Scharm
   'ʃaɐm
   1. genitiveForm:
   2. Scharmes
   3. Scharms
  1. e Attraktion
   atrak'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Attraktionen
   1. genitiveForm:
   2. Attraktion
vonzerőnoun
  1. figurative m appas
   old
  1. figurative m aimant
melankolikus vonzerő, varázsundef
  1. literary perplessità
vonzerőundef
vonzerőnoun
Report or add missing word to a dictionary...