COVID-19 Fight
8 matches in 2 dictionaries. Details
wash up2 2.2 USA: wɔ'ʃ ʌ'p UK: wɔʃ ʌp
have a wash and brush up13 USA: hæ'v eɪ' wɔ'ʃ ʌ·nd brʌ'ʃ ʌ'p UK: hæv eɪ wɔʃ ənd brʌʃ ʌp
washing up2 USA: wɔ'ʃɪ·ŋ ʌ'p UK: wɔʃɪŋ ʌp
do the washing up2 USA: duː' ðiː· wɔ'ʃɪ·ŋ ʌ'p UK: duː ðiː wɔʃɪŋ ʌp
wash upundef
washed upundef
washing upundef
Report or add missing word to a dictionary...