COVID-19 Fight
94 matches in 2 dictionaries. Details
weathernoun USA: we'ðəː· UK: weðər
weatherv intrans v USA: we'ðəː· UK: weðər
weather bureaunoun USA: we'ðəː· byʊ'roʊ· UK: weðər bjʊəroʊ
weathercockv intrans v UK: weðəkɔk
 1. figurative
  1. Like a weathercock in the wind.
    1. Forog, mint a szélkakas.
weathercockv trans v UK: weðəkɔk
  1. Like a weathercock in the wind.
    1. Forog, mint a szélkakas.
    1. Forog, mint a szélkakas.
weather conditionsnoun noun USA: we'ðəː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: weðər kəndɪʃnz
weatheredadj USA: we'ðəː·d UK: weðəd
weatheringnoun USA: we'ðəː·ɪ·ŋ UK: weðərɪŋ
weather permittingexp USA: we'ðəː· pəː·mɪ'tɪ·ŋ UK: weðər pəmɪtɪŋ
weather reportnoun USA: we'ðəː· rʌ·pɔː'rt UK: weðər rɪpɔːt
weather-stripped weltexp UK: weðərstrɪpt welt
weathervanenoun
cold weathernoun USA: koʊ'ld we'ðəː· UK: koʊld weðər
dirty weatherexp USA: dəː'tiː· we'ðəː· UK: dəːtiː weðər
fair weatherexp USA: fe'r we'ðəː· UK: feər weðər
Report or add missing word to a dictionary...