COVID-19 Fight
214 matches in 7 dictionaries.
Weltraumstationnoun
Weltraumtourismusnoun
Weltwirtschaftnoun
Weltzeitnoun
heliozentrisches Weltbildnoun
UNESCO Welterbenoun
Erster Weltkriegnoun
Zweiter Weltkriegnoun
Die Sieben Weltwundernoun
Dieses Produkt ist weltweit bekannt.
welternoun USA: we'ltəː· UK: weltər
welterv intrans v USA: we'ltəː· UK: weltər
weltschmertznoun
welt threadexp USA: we'lt θre'd UK: welt θred
weather-stripped weltexp UK: weðərstrɪpt welt
light welter-weightexp USA: laɪ't we'ltəː·weɪ"t UK: laɪt weltəweɪt
light welterweightexp USA: laɪ't we'ltəː·weɪ"t UK: laɪt weltəweɪt
weltundef
Report or add missing word to a dictionary...