COVID-19 Fight
176 matches in 4 dictionaries. Details
werdenintrans v 'veːɐdən
    1. kötőmódban, a feltételes mód képzésére
werdenintrans v 'veːɐdən
  1. a jövő idő képzésére
werdendadj 'veːɐdənt
werdend Mutterexp 'veːɐdənt 'mʊtɐ
abtrünnig werdenv
alt werdenv 'alt 'veːɐdən
bekannt werdenexp bə'kant 'veːɐdən
besser werdenv 'bɛsɐ 'veːɐdən
einheimisch werdenv
Ernst werdenexp 'ɛɐnst 'veːɐdən
gesund werdenv gə'zʊnt 'veːɐdən
gross werdenexp
handgreiflich werdenexp
hart werdenv 'haɐt 'veːɐdən
irr werdenv 'ɪɐ 'veːɐdən
missvergnügt werdenexp
missvergnügt werdenv
müde werdenv
munter werdenexp 'mʊntɐ 'veːɐdən
Report or add missing word to a dictionary...