COVID-19 Fight
a probable winneradj USA: eɪ' prɔ'bʌ·bʌ·l wɪ'nəː· UK: eɪ prɔbəbl wɪnər
have the look of a winnerexp USA: hæ'v ðiː· lʊ'k ʌ·v eɪ' wɪ'nəː· UK: hæv ðiː lʊk ɔv eɪ wɪnər
look / have the - of a winnerexp USA: lʊ'k hæ'v ðiː· ʌ·v eɪ' wɪ'nəː· UK: lʊk hæv ðiː ɔv eɪ wɪnər
Report or add missing word to a dictionary...