137 matches in 4 dictionaries. Details
worldnoun USA: wəː'ld UK: wəːld
    1. It's a small world.
        1. Kicsi a világ.
world fairnoun USA: wəː'ld fe'r UK: wəːld feər
world languagenoun USA: wəː'ld læ'ŋgwʌ·ʤ UK: wəːld læŋgwɪʤ
worldlinessnoun USA: wəː'ldliː·nʌ·s UK: wəːldlɪnɪs
worldlingnoun UK: wəːldlɪŋ
worldlyadj USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
worldly-mindedadj
world recordnoun USA: wəː'ld re'kəː·d UK: wəːld rɪkɔːd
world viewnoun USA: wəː'ld vyuː' UK: wəːld vjuː
world-wideadj USA: wəː'ldwaɪ'd UK: wəːldwaɪd
worldwideadj USA: wəː'ldwaɪ'd UK: wəːldwaɪd
worldwideadv USA: wəː'ldwaɪ'd UK: wəːldwaɪd
world-wide fameexp USA: wəː'ldwaɪ'd feɪ'm UK: wəːldwaɪd feɪm
material worldexp USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l wəː'ld UK: mətɪərɪəl wəːld
nether worldnoun USA: ne'ðəː· wəː'ld UK: neðər wəːld
other worldnoun USA: ʌ'ðəː· wəː'ld UK: ʌðər wəːld
outside worldexp USA: aʊ'tsaɪ'd wəː'ld UK: aʊtsaɪd wəːld
a world ofexp USA: eɪ' wəː'ld ʌ·v UK: eɪ wəːld ɔv
the world to comeexp USA: ðiː· wəː'ld tʌ· kʌ'm UK: ðiː wəːld tuː kʌm
in the worldexp USA: ɪ'n ðiː· wəː'ld UK: ɪn ðiː wəːld
Report or add missing word to a dictionary...