COVID-19 Fight
68 matches in 9 dictionaries. Details
zálognoun
  1. old wed
   USA: we'd UK: wed
  1. token
   USA: toʊ'kʌ·n UK: toʊkən
  1. pop
   USA: pɔ'p UK: pɔp
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. Szeretném valami zálogát adni barátságomnak.
    1. I would like to give you some pledge of friendship.
  1. pawn
   USA: pɔː'n UK: pɔːn
  1. hock
   USA: hɔ'k UK: hɔk
  1. forfeit
   USA: fɔː'rfʌ·t UK: fɔːfɪt
  1. escrow
   USA: e'skroʊ·
  1. figurative earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
zálogadósnoun
  1. pledger
   USA: ple'ʤəː· UK: pleʤə
  1. in pawn
   USA: ɪ'n pɔː'n UK: ɪn pɔːn
  1. at pawn
   USA: æ't pɔː'n UK: ət pɔːn
zálogba teszv
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. hypothecate
   UK: haɪpɔθɪkeɪt
zálogba tesz vmitv
zálogbirtokosnoun
  1. pledgee
   UK: pledʤiː
zálogból kivesz vmitv
zálogcédulanoun
zálogdíjnoun
  1. poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
zálogháznoun
  1. old slang spout
   USA: spaʊ't UK: spaʊt
  1. pawnshop
   USA: pɔː'nʃɔ"p UK: pɔːnʃɔp
záloghitelezőnoun
  1. pledgee
   UK: pledʤiː
zálogjognoun
zálogkölcsönzésnoun
  1. pawnbroking
   UK: pɔːnbroʊkɪŋ
zálogkölcsönzőnoun
  1. pawnbroker
   UK: pɔːnbroʊkər
  1. UK broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
záloglevélexp
  1. letter of hypothecation
   UK: letər ɔv haɪpɔθɪkeɪʃən
záloglevél-tartozásnoun
záloglevél-tartozás összegenoun
záloglevél-tulajdonosnoun
zálogolásnoun
 1. law
  1. seizure
   USA: siː'ʒəː· UK: siːʒər
  1. levy
   USA: liː'viː· UK: leviː
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
zálogosnoun
  1. pledgee
   UK: pledʤiː
Report or add missing word to a dictionary...