27 matches in 8 dictionaries. Details
zuhogv
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
  1. pour
   USA: pɔː'r UK: pɔːr
  1. pelt
   USA: pe'lt UK: pelt
  1. lash
   USA: læ'ʃ UK: læʃ
  1. it is pouring
   USA: ʌ·t ʌ·z pɔː'rɪ·ŋ UK: ɪt ɪz pɔːrɪŋ
  1. cascade
   USA: kæ·skeɪ'd UK: kæskeɪd
zuhog az esö.exp
  1. pour / it's -ing with rain.
   USA: pɔː'r ʌ·ts ɪ'ŋ wʌ·ð reɪ'n
zuhog az esőexp
  1. it is raining fast
   USA: ʌ·t ʌ·z reɪ'nɪ·ŋ fæ'st UK: ɪt ɪz reɪnɪŋ fɑst
  1. it is pouring with rain
   USA: ʌ·t ʌ·z pɔː'rɪ·ŋ wʌ·ð reɪ'n UK: ɪt ɪz pɔːrɪŋ wɪð reɪn
zuhogóadj
  1. torrential
   USA: tɔː·re'nʃʌ·l UK: tərenʃl
  1. shoot
   USA: ʃuː't UK: ʃuːt
  1. pelting
   UK: peltɪŋ
  1. flushing
   USA: flʌ'ʃɪ·ŋ UK: flʌʃɪŋ
  1. beating
   USA: biː'tɪ·ŋ UK: biːtɪŋ
zuhogottexp
  1. it was raining heavily
   USA: ʌ·t wʌ·z reɪ'nɪ·ŋ he'vʌ·liː· UK: ɪt wɔz reɪnɪŋ hevɪliː
csak úgy zuhogottexp
  1. it was raining heavily
   USA: ʌ·t wʌ·z reɪ'nɪ·ŋ he'vʌ·liː· UK: ɪt wɔz reɪnɪŋ hevɪliː
  1. rauschen
   'raʊʃən
  1. prasseln
   'prasəln
  1. hageln
   'haːgəln
zuhogónoun
 1. hydro
  1. e Schnelle
   'ʃnɛlə
   1. pluralForm:
   2. Schnellen
   1. genitiveForm:
   2. Schnelle
zuhogónoun
zuhogóadj
 1. geo
zuhogv
 1. eső
  1. padać ulewnie
   1. firstPersonSingular:
   2. -
   1. thirdPersonSingular:
   2. pada
zuhogásundef
 1. esőé
  1. scroscio
   scróscio
zuhogóadj
szakadó / zuhogó esőundef
zuhogni/szakadni kezdundef
Report or add missing word to a dictionary...