106
találat:
addi tni USA: æ'd UK: æd
add a stone to sy's cairni
add fuel to the firekif USA: æ'd fyuː'l tʌ· ðiː· faɪ'r UK: æd fjuːəl tuː ðiː faɪər
add fuel to the flamekif USA: æ'd fyuː'l tʌ· ðiː· fleɪ'm UK: æd fjuːəl tuː ðiː fleɪm
add ini tsi USA: æ'd ɪ'n UK: æd ɪn
add insult to injurykif USA: æ'd ɪ'nsʌ"lt tʌ· ɪ'nʤəː·iː· UK: æd ɪnsʌlt tuː ɪnʤəriː
add sugar to tastekif USA: æ'd ʃʊ'gəː· tʌ· teɪ'st UK: æd ʃʊgər tuː teɪst
add toi USA: æ'd tʌ· UK: æd tuː
add toi USA: æ'd tʌ· UK: æd tuː
add to sgi
add to sy's difficultiesi
add togetheri tsi USA: æ'd tʌ·ge'ðəː· UK: æd təgeðər
add upi tsi USA: æ'd ʌ'p UK: æd ʌp
add zest tokif USA: æ'd ze'st tʌ· UK: æd zest tuː
addedmn USA: æ'dʌ·d UK: ædɪd
added lineskif USA: æ'dʌ·d laɪ'nz UK: ædɪd laɪnz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása