Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
Összesen 215 találat 5 szótárban. Részletek
remains for ever one2 USA: riː·meɪ'nz frəː· e'vəː· hwʌ'n UK: rɪmeɪnz fəː evər wʌn
did you ever see such a thing?13 USA: dʌ·d yuː' e'vəː· siː' sʌ'tʃ eɪ' θɪ'ŋ UK: dɪd juː evər siː sʌtʃ eɪ θɪŋ
be it ever so good13 USA: biː· ʌ·t e'vəː· soʊ' gʌ·d UK: biː ɪt evər soʊ gʊd
be it ever so little13 USA: biː· ʌ·t e'vəː· soʊ' lɪ'tʌ·l UK: biː ɪt evər soʊ lɪtl
thank you ever so much13 USA: θæ'ŋk yuː' e'vəː· soʊ' mʌ'tʃ UK: θæŋk juː evər soʊ mʌtʃ
it happens every other day13 USA: ʌ·t hæ'pʌ·nz e'vriː· ʌ'ðəː· deɪ' UK: ɪt hæpənz evriː ʌðər deɪ
clutch at every straw13 USA: klʌ'tʃ æ't e'vriː· strɔː' UK: klʌtʃ ət evriː strɔː
that beats everything13 USA: ðʌ·t biː'ts e'vriː·θɪ"ŋ UK: ðət biːts evrɪθɪŋ
that beats everything!13 USA: ðʌ·t biː'ts e'vriː·θɪ"ŋ UK: ðət biːts evrɪθɪŋ
they lived happy ever after13 USA: ðeɪ' lɪ'vd hæ'piː· e'vəː· æ'ftəː· UK: ðeɪ lɪvd hæpiː evər ɑftər
within reach of everyone13 USA: wɪ"θɪ'n riː'tʃ ʌ·v e'vriː·wʌ"n UK: wɪðiːn riːtʃ ɔv evrɪwʌn
be in on everything2 USA: biː· ɪ'n ɔ'n e'vriː·θɪ"ŋ UK: biː ɪn ɔn evrɪθɪŋ
could / i - hear everything.13 USA: kʊ'd aɪ' hɪ'r e'vriː·θɪ"ŋ UK: kʊd aɪ hɪər evrɪθɪŋ
here there and everywhere13 USA: hɪ'r ðe'r ʌ·nd e'vriː·hwe"r UK: hɪər ðeər ənd evrɪweər
here, there and everywhere13 USA: hɪ'r ðe'r ʌ·nd e'vriː·hwe"r UK: hɪər ðeər ənd evrɪweər
i'll get round to everybody13 USA: ɪ'l gɪ't raʊ'nd tʌ· e'vriː·bɔ"diː· UK: ɪl get raʊnd tuː evrɪbɔdiː
have a finger in every pie13 USA: hæ'v eɪ' fɪ'ŋgəː· ɪ'n e'vriː· paɪ' UK: hæv eɪ fɪŋgər ɪn evriː paɪ
the train calls at every station13 USA: ðiː· treɪ'n kɔː'lz æ't e'vriː· steɪ'ʃʌ·n UK: ðiː treɪn kɔːlz ət evriː steɪʃn
have an eye to everything13 USA: hæ'v ʌ·n aɪ' tʌ· e'vriː·θɪ"ŋ UK: hæv ən aɪ tuː evrɪθɪŋ
i'll get round to everything13 USA: ɪ'l gɪ't raʊ'nd tʌ· e'vriː·θɪ"ŋ UK: ɪl get raʊnd tuː evrɪθɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása